Markhuset i Ore

Husk det årlige møde i foreningen. Altid 3. søndag i juni – 16. juni 2024 kl. 14:00

Mobilepay er genindført:
1127SA

Vedtægter:

Vedtægter for “Foreningen til markhusets bevarelse”, Årslev/Sdr. Nærå.

§ 1. Foreningens navn:
Foreningens navn er “Foreningen til markhusets bevarelse”. Hjemstedet er Fåborg-Midtfyn kommune.

§ 2. Foreningens formål:
– at være støtteforening for markhuset i Ore for derigennem at styrke og bevare huset til gavn og glæde for alle interesserede.
– at gøre markhuset mere synligt i nærområdet og formidle kontakt mellem besøgende og foreningen, for at styrke sammenholdet omkring huset og foreningen.
– at arbejde for markhusets bevarelse og vedligeholdelse.

§ 3. Foreningens drift:
Foreningens drift er baseret på kontingent, tilskud og frivillige bidrag. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentsforpligtelsen. Et eventuelt tilskud skal tilfalde herværende forening til anvendelse i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

§ 4. Medlemmer:
Enhver privatperson, virksomhed el. forening kan bliver medlem, det sker ved at betale det vedtagne kontingent, der betales årligt. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kassereren, senest med 1 måneds varsel før 31. marts.

§ 5. Kontingent:
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6. Foreningsledelse:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling holdes én gang hvert år inden udgangen af juni måned.
Generalforsamlingen skal minimum have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger foreningens regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Denne vælges af forsamlingen og må ikke være medlem af bestyrelsen. Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har 1 stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, men med-lemmer under 18 år kan ikke vælges til bestyrelsen. Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Afstemning foregår skriftligt. Hvert medlem der deltager i generalforsamlingen kan stemme på op til det antal poster, der er på valg. Ved stemmelighed foretages omvalg. Ved stemmelighed efter omvalg foretages lodtrækning. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Generalforsamlingen indkaldes ved opslag samt skriftligt og/eller via e-mail (med “dagsorden iflg. lovene”) med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand og kasserer kan ikke være på valg samtidig. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Efter første år stilles 2 poster til disposition for nyvalg eller genvalg. Det andet år vil 3 medlemmer være på valg. Fremover skiftes mellem nyvalg og genvalg af 2 og 3 personer. Suppleanterne vælges hvert år og har møde- og taleret på bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret.

§ 10. Bestyrelsens opgaver og forretningsgang:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder årligt en skriftlig beretning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt (gerne på e-mail) med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes et beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen fremlægger hvert år på generalforsamlingen dens visioner for det kommende år.
Mindst et årligt møde (evt. generalforsamlingen) skal afholdes i markhuset, med efterfølgende frokost el. lign, for at holde de gamle traditioner for brugen af markhuset i hævd.

§ 11. Regnskab og revision:
Regnskabsåret løber fra 1/4 – 31/3. Regnskabet skal underskrives af kasserer og revisor. Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

§ 12. Tegning:
Foreningen tegnes af formanden og kassereren hver for sig eller i forening. Ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 13. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 14. Foreningens ophør:
Beslutningen om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med 3 ugers mellemrum stemmer herfor. Ophører foreningen med at eksistere, skal eventuel formue tilfalde Lokalhistorisk forening for
Sdr. Nærå/Årslev.